top of page

Informasjon til aksjonærregisteroppgave
 

Vennligst fyll ut denne

Har det skjedd endringer i antall aksjer, aksjekapital eller overkurs i løpet av 2023?

Ved økning trenger vi også oppgitt om endringen har skjedd ved at aksjonærer har innbetalt kapitalen. Ved reduksjon i aksjekapital eller overkurs må vi ha informasjon om hvorvidt tidligere innbetalt kapital er tilbakebetalt til aksjonærene, og i så fall med hvilket beløp til de ulike aksjonærene.

Ved kapitalendringer ber vi om at dere sender oss kopi av generalforsamlingsprotokollene som nærmere viser beslutningene om kapitalendringer, og eventuelle beslutninger om utdeling til aksjonærene.

Are you suffering from a medical condition, illness, or injury?

Thanks for submitting!

bottom of page